Podmínky užívání demoverze aplikace Easycon PRO

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí následujícími obchodními podmínkami.

 1. Definice a úvodní ustanovení
  1. V těchto obchodních podmínkách:
   1. Provozovatel“ je společnost EASYCON Solution s.r.o., se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 61200 Brno, IČO: 04401930, DIČ: CZ04401930, sp. zn. C 89715, vedená u Krajského soudu v Brně. Kontaktní adresa elektronické pošty: info@easycon.cz.
   2. Aplikace“ znamená demoverzi webového rozhraní aplikace EASYCON PRO, která je dostupná na doméně easycon.cz.
   3. Uživatel“ znamená jakoukoli fyzickou či právnickou osobu, která užívá Aplikaci.
   4. Podmínky“ znamená tyto obchodní podmínky pod názvem „Podmínky užívání demoverze“.
   5. Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   6. Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.
   7. Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.
   8. Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
   9. Smluvní strany“ znamenají Provozovatele a Uživatele jako strany Smlouvy.
   10. Přihlašovací údaje“ znamenají kombinaci přihlašovacího jména a hesla Uživatele, kterou Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování či v nastavení Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace, případně která je Uživateli přiřazena do databáze Aplikace Provozovatelem.
  2. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy.
  3. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou uzavřeny v českém jazyce.
 2. Uzavření Smlouvy o užívání Aplikace
  1. Vyplnění registračního formuláře a potvrzení vyplnění tlačítkem „Vstoupit do EASYCON PRO“ je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele.
  2. Následné provedení registrace účtu Provozovatelem a její potvrzení e-mailem je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele, kterým dochází k uzavření Smlouvy.
  3. Pokud uživatel získá uživatelský účet jiným způsobem než registrací, považuje se užívání aplikace uživatelem za souhlas s těmito Podmínkami, jako kdyby registrace byla provedena podle čl. 2.1.1 až 2.1.2 výše. Uživatel může vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami i jiným způsobem než registrací, například při instalaci aplikace.
  4. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Provozovateli.
  5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám a bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového připojení, využívaného Uživatelem.
 3. Užívání Aplikace
  1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci bezúplatně za účelem, aby si Uživatel mohl samostatně vyzkoušet vlastnosti produktů Provozovatele při zvažování jejich podnikatelského nasazení, přičemž Aplikace jakožto demoverze za tímto účelem pracuje v simulačním režimu nad fiktivními datovými sadami. Licence se uděluje za tímto účelem pro území celého světa, na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu trvání majetkových práv autorů.
  2. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace ani třetí osobě jinak zpřístupňovat Aplikaci, její části či jejich vyobrazení.
  3. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
  4. Uživatel bere na vědomí, že k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a webový prohlížeč.
  5. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná újma.
 4. Důvěrnost
  1. Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích, se kterými se seznámí v souvislosti s užíváním Aplikace, zejména se zavazuje nešířit samotnou Aplikaci, její vyobrazení a výsledky jejího testování, sám se zavazuje tyto informace používat výhradně k plnění účelu Smlouvy a zavazuje se počínat si tak, aby informace nebyly vyzrazeny třetím stranám. Tato povinnost mlčenlivosti platí s výjimkou případů, kdy Provozovatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím, právní předpis či veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít informaci, nebo informace je v době zpřístupnění nebo použití běžně dostupná veřejnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
  2. Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele, že do Aplikace mají kromě Uživatele přístup také další třetí osoby a údaje zadané Uživatelem do Aplikace mohou být těmito třetími osobami zobrazeny.
 5. Databáze
  1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejména pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
  2. Uživatel tímto uděluje Provozovateli bezúplatnou licenci bez omezení účelu či množství, pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv autorů, k jakémukoli Uživatelem vloženému obsahu do Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn obsah Uživatele vložený do Aplikace oprávněn kdykoli bez náhrady odstranit.
 6. Další práva a povinnosti Smluvních stran
  1. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Aplikace jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  2. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní Aplikace používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Aplikace. Webové rozhraní Aplikace je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů Provozovatele a který je v souladu s jeho určením.
  3. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 7. Osobní údaje a cookies
  1. Zpracování osobních údajů a užívání souborů cookies Provozovatelem je upraveno v samostatném dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je dostupný na internetových stránkách Provozovatele.
 8. Doručování
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s poskytnutím či užíváním Licence musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
 9. Omezení odpovědnosti
  1. Provozovatel nezaručuje bezvadnost Aplikace, naopak Aplikace je představuje vývojovou verzí software, která ze své povahy obsahuje chyby. Provozovatel proto v žádném případě neodpovídá uživateli za škody jakéhokoli druhu v souvislosti s užíváním Aplikace, včetně škod ze ztráty dat, ať už je taková odpovědnost uplatněna na základě smlouvy, deliktu nebo jinak.
 10. Změna Podmínek
  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto Podmínky. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto Podmínek vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto Podmínek.
  2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna Podmínek bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny Podmínek odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jednoho kalendářního měsíce, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
  3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva Podmínkami ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Podmínky, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
  2. Uživatel je povinen dodržovat tyto Podmínky, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů;
  3. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Smlouva včetně Podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a je Uživateli přístupná na doméně easycon.cz.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Zjistit více