Zásady zpracování osobních údajů

 1. Správce osobních údajů
 2. Správce osobních údajů, EASYCON Solution s.r.o., se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 61200 Brno, IČO: 04401930, DIČ: CZ04401930, sp. zn. C 89715, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané Správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

  Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu o Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Jednotlivé účely, pro které Správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

  Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých webových stránek na adrese easycon.cz včetně demoverze Webového rozhraní aplikace EASYCON PRO, která je z uvedené adresy rovněž dostupná (dále jen „Webové stránky“).

  Tyto zásady vydává Správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, z titulu oprávněného zájmu, nebo na základě uděleného souhlasu.

 3. Zpracování osobních údajů
 4. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektů údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

  Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

  • údaje o zařízení: informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
  • údaje o návštěvách: informace o vašich návštěvách a použití těchto Webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu Webových stránek;
  • registrační údaje: informace jako Vašeho jméno či e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich Webových stránkách;
  • uživatelský obsah: informace, které zadáváte při používání služeb na našich Webových stránkách;
  • obsah komunikace: informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes Webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
  • jiné údaje: jakékoliv další osobní údaje, které nám poskytnete.

  Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

  Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

  • plnění smluvního vztahu znamená realizaci vztahu mezi Vámi a Správcem vzniklého na základě objednávky, registrace, na základě uzavření smlouvy a podobných jednání;
  • zasílání obchodního sdělení a nabídku produktů a služeb znamená zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
  • účetní a daňové účely znamenají evidenci účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
  • statistické účely znamenají anonymizované zjišťování návštěvnosti Webových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na Webových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na Webové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah.

  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, poskytování služby apod., dále po dobu, kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste Správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracovávání vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, nebo je dána právními předpisy.

  Osobní údaje jsou zpracovávány automaticky i manuálně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých Webových stránek.

 5. Práva subjektu údajů
 6. Jako subjekt údajů máte práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoli uplatnit, jedná se o:

  • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od Správce informace o tom, jestli Správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je Správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanoveními GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracovávání, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat o výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
  • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracovaní osobních údajů Správcem je v rozporu s právními předpisy;
  • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašim zájmem, právy nebo svobodami;
  • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, pokud jste udělili Správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

 7. Bezpečnost vašich osobních údajů
  1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
  2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall). Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše Webové stránky budou zašifrovány.
  3. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

 8. Změny
 9. Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich Webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich Webových stránkách.

 10. Předávání do třetích zemí
 11. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 12. Cookies
  1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které Webová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují Webové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší Webové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám; používá je téměř každá Webová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené Webové stránky.
  2. Na Webových stránkách Správce může využívat tyto druhy cookies:
   1. Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto Webových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
   2. Trvalé soubory cookies nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši Webovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše Webové stránky vašim potřebám.
  3. Tímto si vás dovolujeme informovat, že naše Webové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
  4. Použití cookies kromě tzv. esenciálních podléhá Vašemu souhlasu, můžete tedy jejich použití vyloučit jejich odmítnutím pomocí lišty, kterou naleznete ve spodní části Webové stránky. Rovněž webové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého webového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
  5. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak naše Webové stránky používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním Webových stránek vyjadřujete souhlas s propojením následujících služeb:
   1. Google
   2. Facebook
   3. Smartlook
  6. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných Webových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na Webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

 13. Informace a otázky
 14. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat prostřednictvím e-mailu na info@easycon.cz.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Zjistit více